Convocare Adunare Generală Ordinară 2021 
 
26.04.2021, orele 11.00, Complex Olimpic Sidney 2000, comuna Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov
 
1. Consiliul de Administrație al F.R.H. a hotărât în ședința din 26 martie 2021 convocarea Adunării generale ordinare în data de 26 aprilie orele 11.00, la Complexul Olimpic Sidney, Izvorani.
2. Participarea în cadrul Adunării Generale se face prin reprezentantul legal al fiecărui membru afiliat sau prin delegatul reprezentantului legal. În cazul în care reprezentarea se face printr-o altă persoană decât reprezentantul legal, dovada reprezentării se face printr-un înscris sub semnătură privată sau autentic, semnat de către reprezentantul legal al membrului afiliat, conform Art. 20.1 din Statutul F.R.H. 
3. Fiecare membru afiliat are dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale, conform Art. 21.1. din Statutul F.R.H. 
4. Nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale membrii afiliați care în anul desfășurării Adunării Generale nu au participat la cel puțin o competiție organizată de către F.R.H. sau nu au organizat cel puțin o competiție oficială recunoscută de F.R.H., precum și membrii afiliați care au fost suspendați la data adunării, conform Art. 21.2. din Statutul F.R.H.
5. O persoană nu poate reprezenta decât un singur membru afiliat. Nicio persoană nu poate exercita dreptul de vot pentru mai mult de un membru afiliat, conform Art. 21.3 din Statutul F.R.H. 
6. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare, aprobată în ședința Consiliului de Administrație în data de 26.03.2021 este următoarea:
   a) discursul de deschidere a Adunării Generale și alocuțiunea președintelui F.R.H.
   b) desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial și pentru numărarea voturilor
   c) constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate
   d) prezentarea și aprobarea ordinii de zi
   e) prezentarea raportului C.A. privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală 
   f) prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent şi aprobarea prin vot a acestuia 
   g) prezentarea raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea prin vot a acestuia 
   h) prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli 
   i) votarea afilierii, dezafilierii, suspendării membrilor F.R.H. 
   j) Aprobare modificări și îndreptări erori materiale Statut 
7. Documentele supuse aprobării:

   -Buget venituri si cheltuieli;
   -Plan activitate FRH;
   -Raport Comisia Tehnico-Metodica;
   -Raport CC Apel;
   -Raport CC Arbitri;
   -Raport CC Competitii;
   -Raport CC Observatori si Delegati;
   -Raport Comisia de Cenzori;
   -Raport CC Disciplina;
   -Raport C Memorii.
   -Afilieri AGO 2021
   -Dezafilieri AGO 2021
   -Modificări Erori Statut FRH

8. Membrii F.R.H. pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare. Propunerile se transmit în scris Secretarului General a F.R.H., cu minim 15 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale (10 aprilie 2021), însoțite de o scurtă motivare pentru care se solicită includerea acestei propuneri pe ordinea de zi, conform Art. 23.5 din Statutul F.R.H., la adresa de mail cristina.varzaru@frh.ro
9. Numele delegaților sau a reprezentanților legali ce vor participa la adunarea generală ordinară vor fi transmise până la data desfășurării adunării generale ordinare la adresa de mail cristina.varzaru@frh.ro